ПОЛОЖЕНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ О ПОРОДНЫХ КЛУБАХ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРОДНІ КЛУБИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ»

Киев — 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» про породні  клуби  (далі за текстом Положення) розроблене на виконання пункту 4.13 статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ) та відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».

1.2.  Всеукраїнські породні Клуби Кінологічної Спілки України (надалі ВКП) створюються з ініціативи власників собак (членів КСУ та членів ВГО — колективних членів КСУ) певної породи і являють собою добровільне об’єднання членів КСУ на основі спільності інтересів.

1.3.   Робота ВКП здійснюється з метою реалізації прав і законних інтересів членів КСУ. Ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, гласності та самоврядування.

1.4. ВКП є структурним підрозділом КСУ, не має статусу юридичної особи, вільний  у визначенні своєї внутрішньої структури, з обов’язковим виконанням вимог даного положення.

1.5. ВКП має свої штампи (виготовлені за погодженням ГУ КСУ), бланки, емблему та інші засоби ідентифікації, затверджені Правлінням ВКП. Спільно зі своєю символікою, ВКП використовує символіку КСУ.

1.6. ВКП КСУ має виключне право на вступ, через КСУ, у відповідні міжнародні клуби на підставі рішення Президії КСУ.

1.7. У своїй діяльності ВКП керується цим положенням, своїм Статутом (положенням), Статутами КСУ, МКФ і чинним законодавством України. Статут (положення) ВКП затверджується Президією КСУ.

1.8. Свою діяльність ВКП здійснює, на матеріальній базі одного з осередків КСУ. Належність ВКП до осередку визначає Правління ВКП, за погодженням керівника осередку. Належність ВКП до осередку КСУ затверджується внутрішнім наказом по осередку, про що, повідомляється ГУ КСУ.

1.9. Діяльність ВКП (через КСУ) поширюється на всю територію України.

1.10.   У своїй діяльності ВКП підзвітне керівним органам КСУ та комісії КСУ по роботі з породними клубами.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВКП

2.1. Метою діяльності ВКП є добровільне об’єднання аматорів породи собак на основі єдності інтересів у справі вдосконалювання екстер’єрних і робочих якостей порід собак, сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопорідних собак однієї породи.

2.2. Основними завданнями ВКП є:

 • Організація обліку та пропаганда передових принципів племінної роботи, з метою збереження та удосконалення українського генофонду.
 • Ведення бази даних поголів’я собак та членів ВКП.
 • Розробка методик і рекомендацій, що стосуються роботи з породою.
 • Розробка правил  щодо присудження титулів та звань чистопородним собакам у ВКП, порядок  їх присудження та видача відповідних сертифікатів Клубу;.
 • Надання інформаційної підтримки власникам собак, що займаються племінним розведенням даних порід.
 • У співробітництві з осередками КСУ та колективними членами КСУ або з Головним Управлінням КСУ, організація та проведення спеціалізованих виставок, чемпіонатів, змагань, семінарів та ін.
 • Сприяння вступу ВКП, через КСУ, до відповідних міжнародних організацій.
 • Сприяння виданню спеціалізованих видань (журналів, газет, буклетів, сайтів та ін.).
 • Публікація матеріалів за підсумками діяльності ВКП.
 • Збір інформації зі стану породи в Україні та за кордоном, обмін цією інформацією.

2.3.  Здійснення інших видів діяльності, спрямованих на забезпечення виконання цілей і завдань ВКП, що не суперечать чинному законодавству України, Статутам КСУ та МКФ і цьому Положенню.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ВКП

3.1.  Рішення про створення ВКП ухвалюється  установчим з’їздом (зборами) власників собак (членів КСУ та членів ВГО – колективних членів КСУ) відповідної породи.

3.2.  На підставі наказу Президента КСУ, відбувається скликання установчого з’їзду (зборів). Забезпечує його проведення ініціативна група, сформована із числа зацікавлених осіб, у кількості, не менш п’яти людей.

3.3. Підставою для видання наказу Президента КСУ про скликання установчого з’їзду (зборів) може служити заява ініціативної групи, підписана членами КСУ, власниками відповідної породи з більшості областей України.

3.4.  Клуб створюється при наявності не менше 50 (п’ятидесяти) членів КСУ, які перебувають на обліку в осередках КСУ, та має 50 метів однієї породи, офіційно зареєстрованих та внесених до Племінної книги КСУ та на підставі рішення Президії КСУ.

3.5. В окремих випадках, доцільність створення ВКП нечисленної в Україні породи (нечисленною вважається порода, що має в базі даних КСУ від 10 до 20 зареєстрованих метів) визначає Президія КСУ, яка і ухвалює рішення щодо скликання установчих зборів. У цьому випадку підписи власників даної породи з більшості областей у заяві ініціативної групи до Президента КСУ, не потрібні.
3.6.  Про скликання установчого з’їзду (зборів) повинно бути оголошено не пізніше, ніж за місяць до дати його проведення. Інформація про скликання установчого з’їзду (зборів) повинна надійти до усіх осередків КСУ, колективних членів КСУ, у розплідники, що займаються розведенням даної породи, і розміщується на офіційному сайті КСУ.
3.7.  Строки, місце проведення установчого з’їзду (зборів) ВКП, і присутність на ньому спостерігача від ГУ КСУ, після узгодження з ініціативною групою, затверджуються наказом Президента КСУ.

3.8. Установчий з’їзд (збори) вважається правочинним, якщо в його роботі взяли участь представники більшості областей України. На установчий з’їзд (збори) ВКП власників мало чисельної породи ця норма не поширюється.

3.9. У виняткових випадках, рішенням Президії КСУ, може бути створений ВКП, що включає в себе секції по різних породах собак. При цьому породи повинні бути близькі за своїми біоморфологічними особливостями та за психотипом.

3.10. Існування породної секції при ВКП не виключає можливості створення ВКП по цій породі на загальних підставах. Існування ВКП по породі виключає існування секції цієї породи при іншому ВКП. При створенні ВКП по даній породі, вже існуюча секція породи при іншому ВКП розформовується наказом Президента КСУ.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ВКП

4.1. Президія КСУ приймає рішення щодо створення ВКП у структурі КСУ та затверджує положення (статут) на підставі, якого діє ВКП.

4.2. Вищим керівним органом Клубу є З’їзд ВКП (загальні збори) членів (делегатів) ВКП, який скликається на підставі рішення Правління Клубу не рідше одного разу на 5 (п’ять) років.

З’їзд ВКП (загальні збори) можуть бути скликані позачергово за ініціативою Президії КСУ, Президента КСУ, або за ініціативою Президента ВКП чи 2/3 голосів членів Правління ВКП.

Члени ВКП та ГУ КСУ повідомляються про проведення З’їзду (зборів) не пізніше ніж за місяць до його проведення.

4.3.     З’їзд ВКП ( загальні збори):

 • визначає основні принципи і напрямки роботи  ВКП;
 • затверджує статут (положення) ВКП, вносить зміни та доповнення до нього;
 • обирає керівні органі ВКП, визначає їхні повноваження та строки повноважень;
 • обирає робочі комісії ВКП, визначає їхні повноваження та строки повноважень;
 • ухвалює рішення щодо реорганізації та ліквідації ВКП;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ВКП.

4.4.    Керівництво ВКП між з’їздами ( загальними зборами) здійснює Правління ВКП, обране з’їздом. Кількісний склад і періодичність засідань Правління ВКП визначає З’їзд.

4.5. Засідання Правління є легітимним при наявності більшості її членів на засіданні. Рішення приймаються більшістю голосів, присутніх членів Правління.

4.6.    Роботу Правління очолює Президент (Голова) ВКП. Він представляє інтереси ВКП у КСУ та інших інстанціях, головує на засіданнях його Правління. Звітує перед З’їздом і комісією КСУ по монопородним клубам за виконану роботу.

4.7.    Основні функції Правління ВКП:

 • Розробляє та виконує дії, спрямовані на здійснення рішень З’їзду (загальних зборів);
 • Затверджує бланки єдиного зразка, символіку клубу;
 •  Затверджує положення та методичну документацію ВКП, що стосується роботи з породою;
 • Ухвалює рішення щодо виключення та відновлення в членстві ВКП;
 • Розробляє та затверджує види та розміри внесків у ВКП з урахуванням вимог Положення про внески ВГО КСУ;
 • Розглядає конфліктні ситуації та ухвалює рішення щодо них;
 • При одностайному голосуванні ухвалює рішення щодо реорганізації;
 • Визначає місце проведення З’їзду, дату, порядок денний і квоти делегатів;
 • Затверджує календарний план проведення різного роду заходів: виставок, чемпіонатів, змагань, випробувань, семінарів та ін.

5. ЧЛЕНИ ВКП

5.1. Членство у ВКП є добровільним і базується на принципах рівноправності. Може бути, як індивідуальним, так і колективним. Правила вступу в члени  ВКП визначаються загальними зборами або З’їздом ВКП.

5.2. Індивідуальними членами ВКП  можуть бути повнолітні особи, члени КСУ, фізичні особи – члени колективних членів КСУ, які визнають Статути і Положення МКФ, КСУ та ВКП і беруть участь в його роботі.

5.3. Колективними членами ВКП  можуть  бути  колективи відомчих розплідників, що реалізують свої права і зобов’язання у ВКП через своїх представників.

5.4. Члени ВКП свою племінну діяльність здійснюють через осередок КСУ або колективний член КСУ, у якому перебувають на обліку;

5.5.  Прийом до членів ВКП здійснюється на підставі поданої заяви на ім’я Президента ВКП. Особі, що вступила у члени ВКП, видається іменна клубна картка (або посвідчення), що має термін дії — один рік. У членстві не може бути відмовлено без поважних причин, наданих заявникові в письмовій формі.

5.6. Членство у   ВКП  може бути зупинене:

 • За письмовою заявою члена ВКП;
 • При несплаті членських внесків протягом більш ніж півтора року (якщо такі мають місце за рішенням керівного органу ВКП);
 • За рішенням Правління ВКП, на певний строк, за порушення Положень ВКП, за не етичну поведінку у відносинах між членами ВКП;
 • Членство у ВКП, після виключення, може бути відновлене не раніше ніж через шість місяців після дати виключення.
 • Автоматично при виключенні з членів КСУ або колективних членів КСУ.

5.7. Члени ВКП мають право:

 • Обирати та бути обраними до керівних органів ВКП;
 • Брати участь у всіх зоотехнічних, спортивних і просвітних заходах ВКП;
 • Звертатися зі скаргами та подавати пропозиції по поліпшенню роботи ВКП на розгляд керівними органами. Брати участь у їх обговоренні;
 • Користуватися привілеями та пільгами, що надає ВКП для своїх членів.
 • Користуватися консультаціями фахівців, і одержувати інформаційно-методичну допомогу ВКП;

5.8. Члени ВКП зобов’язані:

 • У своїй діяльності дотримуватися положень ВКП та КСУ, чинного законодавства;
 • Вчасно  і в повному обсязі сплачувати членські внески (якщо такі мають місце за рішенням вищого керівного органу ВКП);
 • Виконувати рішення керівних органів ВКП та КСУ, прийнятих у рамках їх компетенції;
 • Усіляко сприяти ВКП у питаннях досягнення цілей і виконання завдань ВКП.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ВКП

6.1. ВКП може мати свої кошти, сформовані за рахунок вступних, членських, цільових внесків і добровільних пожертвувань від громадян.

6.2.  Наявність у ВКП внесків і їх розміри визначає Правління ВКП, що затверджується наказом Голови Правління, базового для ВКП, осередку КСУ. Коштами та майном ВКП розпоряджається З’їзд (загальні збори), знаходяться вони в оперативному управлінні у його Правління.

6.3.  Внески та пожертвування у ВКП сплачуються на розрахунковий рахунок, базового для ВКП, осередку КСУ та витрачаються винятково на потреби ВКП.

7. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВКП

7.1. ВКП може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (розділу, злиття, приєднання) або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

7.2. Рішення про самоліквідацію або реорганізації ухвалюється З’їздом (загальними зборами) ВКП, якщо за нього проголосувало ¾ голосів зареєстрованих делегатів.

7.3. Рішення про реорганізацію може бути прийняте Президією (Правлінням) ВКП, якщо за нього проголосувало 100% членів Президії (Правління).

7.4. Рішення про примусовий розпуск ВКП ухвалюється Президією КСУ за бездіяльність або за систематичні порушення положень КСУ, що регламентують діяльність ВКП.

7.5. Рішення про ліквідацію ВКП набуває чинності з моменту видання Президентом КСУ наказу про його ліквідацію.

7.6. Рішення про реорганізацію ВКП затверджуються Президією КСУ.

8. Порядок внесення змін до Положення

8.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному члену ВКП та КСУ.

8.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються у Комісію з монопородних клубів КСУ, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до Положення затверджуються Президією КСУ.

8.3. Інформація про зміни до цього Положення розміщується на сайті КСУ.

Дане положення набуває чинності з моменту опублікування на сайті КСУ.